March 29 2022

Redni občni zbor društva

Društvo vinogradnikov
Vinji vrh – Bela Cerkev
Bela Cerkev 6
8220 Šmarješke Toplice

V A B I L O

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo
v petek, 01. aprila 2022, ob 19. uri v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi.
Pred zborom, ob 18h, bo predavanje Karsije: Zaščita vinske trte.
Predlagani dnevni red:
 Otvoritev in pozdrav navzočih.
 Izvolitev organov za vodenje skupščine OZ (Delovno predsedstvo – trije člani,
zapisnikar, dva overovatelja zapisnika).
 Določitev dnevnega reda OZ.
 Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora.
 Razprava po poročilih in sprejem poročil in potrditev zaključnega računa.
 Volitve predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije.
 Program dela društva za leto 2022.
 Rezultati ocenjevanja vin.
 Razno.
 Prevzem koledarjev in plačilo članarine za preteklo obdobje in za leto 2022.
Lepo pozdravljeni,

Bela Cerkev, 28.3.2022 UO Društva vinogradnikov
Vinji vrh – Bela Cerkev

June 30 2020

Projekt Lokalno je aktualno – Šmarješki Izvir cvička

NASLOV PROJEKTA: »LOKALNO JE AKTUALNO – ŠMARJEŠKI IZVIR CVIČKA«
Nosilec projekta: Občina Šmarješke Toplice
Ostali partnerji v projektu: Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela
Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.
Opis projekta:
Operacija LOKALNO JE AKTUALNO bo v prvi vrsti poskrbela za učinkovito rabo lokalnih virov, saj
bodo v operacijo vključeni lokalni vinogradniki in vinarji, ki bodo osrednji dobavitelji vina za Šmarješki
izvir cvička (lokacija v urbanem središču oz. vaškem jedru v Šmarjeti). Hkrati bo operacija spodbujala
tudi ostale ponudnike k povezovanju in sodelovanju. Projektni partner Mlin Košak bo za operacijo
razvil poseben kulinarični spominek, »mlinarjev kruh«, ki bo še dodatno popestril turistično
ponudbo Šmarješkega izvira cvička. K oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov bodo povabljena
številna lokalna društva, kakor tudi posamezniki, ki bodo lahko v sodelovanju z novoustanovljenim
Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (nova zaposlitev) lahko tržili svoje
produkte, tudi v trgovini lokalnih dobrot, ki se bo vzporedno z operacijo LOKALNO JE AKTUALNO
vzpostavila v objektu v neposredni bližini Šmarješkega izvira cvička.
Partnerski društvi vinogradnikov bosta aktivno skrbeli za izobraževalne in promocijske aktivnosti, kar
bo vodilo k povečanju samooskrbe in ozaveščanju potrošnikov in pomenu lokalno pridelanih
dobrot. Konkretneje, lastniki vinogradov na območju občine Šmarješke Toplice, kakor tudi širše, bodo
prepoznali smisel za nadaljevanje sicer ljubiteljskega obdelovanja vinogradov in pridelave vina. Tako
bomo prispevali k ohranitvi značilne dolenjske vinogradniške krajine.
Začetek projekta: januar 2020
Zaključek projekta: december 2021
Vrednost projekta: 139.575,33 EUR.
Višina upravičenih stroškov: 113.397,76 EUR.
CILJ investicije je izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička, nakup in
postavitev Izvira cvička ter spremljajoče opreme, promocija Izvira cvička in cvička ter organizacija
strokovnih in družabnih prireditev, kar po projektnih partnerjih zajema:
Občina Šmarješke Toplice (nosilec projekta):

 • Nakup mobilne opreme – Šmarješki izvir cvička:
 • nakup in postavitev mobilne opreme, v sklopu katere bodo štiri točilna mesta, vsebina o
  vinu in ponudniku na ekranu in točilno mesto za vodo,
 • storitve zunanjih izvajalcev (DIIP, novelacija DIIP).
 • Nakup kozarcev in oblikovanje ter tisk logotipa, nakup čipov:
 • nakup kozarcev za zagon projekta,
 • oblikovanje logotipa in tisk na kozarce,
 • nakup čipov.
 • Nakup vina:
 • nakup 100 l cvička,
 • nakup 300 l vina (dolenjsko belo, frankinja, žametna črnina).
 • Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov (ni strošek projekta – bodo partnerji izvedli sami):
 • izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička ter skupnega nastopa na
  trgu.
 • Oblikovanje in tisk promocijske zloženke:
 • oblikovanje promocijske zloženke,
 • prevod promocijske zloženke,
 • lektoriranje promocijske zloženke,
 • fotografiranje,
 • tisk promocijske zloženke.
 • Izvedba zaključne prireditve:
 • scenarij in vodenje,
 • pogostitev.
 • Promocija novega produkta:
 • promocijske aktivnosti za promocija Izvira cvička.
 • Strokovna ekskurzija:
 • strokovna ekskurzija na Madžarsko in Avstrijo, tam ogledi primerov dobre prakse razvoja
  vinogradništva in vinarstva, degustacije vin, nastanitev s polpenzionom, vodenje in
  organizacija.
  Društvo vinogradnikov Šmarjeta (projektni partner 1):
 • Strokovno predavanje o negi mladega vina:
 • organizacija in izvedba strokovnega predavanja o negi mladega vina ter degustacija mladih
  vin s poudarkom na napakah in boleznih vin.
  Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev (projektni partner 2):
 • Strokovno izobraževanje:
 • predavanje na temo senzorika vin, harmonija okusov – druženje vina in hrane,
 • pogostitev.
  Mlin Košak (partner 3):
 • Oblikovanje in izdelava embalaže za »mlinarjev kruhek« z vsebovanim receptom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave:
Evropska kohezijska politika: https://www.eu-skladi.si/
LAS DBK: https://las-dbk.si/
Društvo vinogradnikov Šmarjeta: https://www.dv-smarjeta.si/
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev: https://dv-vinjivrh-belacerkev.com/
Mlin Košak: http://www.mlin-kosak.si/

May 20 2020

OSKRBA VINOGRADOV SPOMLADI

Zelena dela:
Pred dobrim mesecem je spomladanska pozeba na širokem območju v posavskih vinogradih
uničila vse zelene poganjke in tako spravila trte v stanje ponovnega brstenja in razraščanja mladih
poganjkov na rodnem in starem lesu. Od samo kondicije in stanja založnih snovi v trsu in razvitosti
nadomestnih in spečih oči, je odvisno koliko mladik je v tem času že odgnalo in zraslo. Prihajamo
v obdobje, ki je v razvoju grozdja in mladik ključno. V tem času je potrebno zagotovit dovolj
svetlobe za nadaljnji razvoj listov, mladik in nenazadnje tudi grozdja. Razlike med trsi lahko
opazimo in z zelenimi deli bomo na trsu izbrali mladike, ki nosijo kabrnke. Samo s primerno
razporeditvijo mladik po celotnem rodnem lesu poskrbino, da bosta rast in razvoj nemotena in
kakovost grozdja v jeseni optimalna glede na razmere, ki bodo krojile rast med vegetacijo. Z
zelenimi deli bomo karseda zmanjšali razlike v rasti mladik med posameznimi trsi in vplivali na
enakomernejše cvetenje, ki je potrebno za sočasno dozorevanje grozdja v jeseni in s tem čim manj
razpotegnjeno trgatev.

Gnojenje:
Vsaka košnja še posebej mulčenje predstavlja gnojenje trsu. V vinogradih, kjer beležimo lepo
število novih mladik z grozdjem svetujemo malo dognojiti z mineralnim dušikom do 40kg čistega
N/ha. V vsakem primeru, kjer trava zelo močno raste, razmislite in po potrebi zmanjšajte odmerek
gnojenja, ali ga tudi povsem opustite. Znano je, da je znatno večja verjetnost razvoja vseh bolezni
v bujnejše rastočem vinogradu, zato je zaščita pred boleznimi seveda dražja in tudi delovno
intenzivnejša. Prevelika in pretirana rast, ki je povzročena z pretiranim gnojenjem škodljivo vpliva
na kakovost grozdja in življenjsko dobo nasada.

Zaščita:
V letošnji pomladi je bilo do sedaj vreme neugodno za razvoj peronospore, obratno pa prav ugodna
za razvoj oidija. Zaščito izvajajte karseda po navodilih službe za varstvo rastlin, kjer so vam dovolj
pogosto na voljo nasveti.
Hkrati vas obveščamo, da bo potrebno takoj po končanem cvetenju tudi zaščititi trse pred
ameriškim škržatkom, ki prenaša nevarno karantensko bolezen zlato trsno rumenico.
Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt
ključni ukrep za preprečevaje širjenja zlate trsne rumenice.


Pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 nimajo več dovoljenja za
zatiranje ameriškega škržatka!

Zatiranje ameriškega škržatka se opravi šele takrat, ko je trta povsem odcvetela in je v skladu s
Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št.
48/14, 49/16 in 8/17) obvezno:
v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate
trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj
eno tretiranje, v ekoloških vinogradih pa od 2 do 3 tretiranja, v matičnih vinogradih, matičnjakih
in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.
Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja v Posavju napove Javna služba zdravstvenega
varstva rastlin Novo Mesto. Obvestila so objavljena na spletni straneh:

 • KGZ-NM: http://www.kmetijskizavod-nm.si/
  -Agrometeorološkega portala Slovenije http://aqromet.mkqp.qov.si/pp/ mogoče pa jih je naročiti tudi
  po elektronski pošti ali poslušati na telefonskem odzivniku.
  Okvirni termini za zatiranje ameriškega škržatka in pripravki so navedeni v preglednici 1,
  natančnejše roke pa napove kot napisano zgoraj Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Preglednica 1:

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje / Termin Fenološka faza razvoja trte Razvojni stadij ameriškega škržatka Pripravek Opombe
1 . tretiranje: sredina junija do konca junija Po končanem cvetenju BBCH 69 Ličinke 1.1— 1-3 (2- 4 tedne po začetku izleganja) Mospilan 20 SG Sivanto prime Decis EC Po končanem cvetenju vinske trte! Prednost dajemo pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki imata sistemično delovanje. Sredstva Mospilan 20 SG, Sivanto prime in Decis 2,5 EC lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1 -krat
 • Sajenje novih nasadov in prestrukturiranje nasadov
  ODDAJA VLOG IN IZJAV je (v skladu s 7. odstavkom 5. člena in 1. odst. 7. člena Uredbe o izvajanju
  podpornega programa v vinskem sektorju) je možna samo v elektronski obliki. Vloge in izjave,
  poslane po pošti, bodo zavržene.
  Prosimo, da tisti vinogradniki, katerim ste pri pregledu zemljišč za napravo novih vinogradov ali
  prestrukturiranje starih vinogradov in posaditev novih vinogradov na Vlogi za izdajo dovoljenja za
  zasaditev na lokalno UE pod točko 2. obkrožili terase DA, JE POTREBNO pridobiti odločbo o Uvedbi
  zahtevne agromelioracije in tako oddati vlogo za Uvedbo zahtevne agromelioracije tako za napravo,
  kakor za razgradnjo teras. Za več informacij pokličite ali pošljite e-pošto.
  NA KRATKO:
 • -vloga za dovoljenje za zasaditev (celo leto na UE); potrebna pred oddajo vloge za sredstva na ARSKTRP
  -vloga za sredstva od 1.4.-15.6. v letu pred sajenjem- (prestrukturirani vinogradi),
 • za NOVE vinograde kandidirati na razpis pod ukrepi 4.1 8razpis bo predvidoma poleti),
  -elektronski vnos izjave o posaditvi oz. zahtevka za sredstva (pooblastilo svetovalcu za vsako stranko)
  Vsem dovoljenja
  NOVO NOVO:
 • Obvestilo o Prestrukturiranje vinogradov-podaljšanje veljavnosti dovoljenj za zasaditev
  vinske trte.
  Dne 4.5.2020 je bila v Uradnem list EK , L140/46 objavljena IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU)
  2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št.
  1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in
  izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi, ki v svojem 1. členu določa:
  Podaljšanje veljavnosti dovoljenj za ponovno zasaditev vinske trte, ki so prenehala ali bi prenehala
  veljati v letu 2020.
 • Dovoljenja prenehajo veljati šele 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, to
  je 4.5.2021.

 • Jernej MARTINČIČ, univ. dipl. inž. kmet.
 • Svetovalec specialist za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Šmihelska 14
SI-8000 Novo mesto
Tel.: +386 (0)7 373 05 72; Fax: +386 (0)7 373 05 90
E-pošta: jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si

E-naslov: www.kmetijskizavod-nm.si

February 13 2020

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva.

Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev Bela Cerkev 6 8220 Šmarješke Toplice          

V A B I L O

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo

v soboto, 22. februarja 2020, ob 18. uri v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi.

Pred zborom, bo predavanje Agroavanta, Foliarna prehrana vinske trte in zaščitna sredstva.

Predlagani dnevni red:

 • Otvoritev in pozdrav navzočih.
 • Izvolitev organov za vodenje skupščine OZ (Delovno predsedstvo – trije člani,

zapisnikar, dva overovatelja zapisnika).

 • Določitev dnevnega reda OZ.
 • Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora.
 • Razprava po poročilih in sprejem poročil in potrditev zaključnega računa.
 • Program dela društva za leto 2020.
 • Ocenjevanje vin.
 • Razno.
 • Prevzem koledarjev in plačilo članarine 2020.

Lepo pozdravljeni,

Bela Cerkev, 7.2.2020                                                     UO Društva vinogradnikov

                                                                                         Vinji vrh – Bela Cerkev

***************************************************************************************************

DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN bo 4. Marca ob 16h v HŽD.

NOVO!!!

Vzorce vin bomo, PO SKLEPU UO, sprejemali v LABORATORIJU, v soboto, 29.2., od 19h do 20h in nedeljo 1.3., od 10h do 12h. Razglasitev rezultatov in podelitev diplom pa bo v soboto, 14. Marca, ob 17. uri, v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi !

November 12 2019

Izlet, nedelja 17.11.2019

JESENSKA DOŽIVETJA V BELI KRAJINI izlet, nedelja 17.11.2019

Vabimo vas na društveni izlet v Semič, nedelja, 17.11. Odhod ob 8.15 iz Bele Cerkve. Prijave zbiramo Betka, Lado, Jože.

Cena izleta je 30€. Razliko plača društvo.

Vabljeni.

UO društva vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev

PROGRAM

Dobimo se pri Qulandii v Novem mestu, ob predvidoma 8:30, kjer vas bo čakal vodnik.

Sledila bo vožnja preko Dolenjskih Toplic v Belo krajino, v Semič. Na vinogradniški kmetiji Malnarič – Nampel bo naš prvi postanek, v njihovi kleti pod Semiško goro, kjer že vrsto let pridelujejo odlična belokranjska vina. Ogledali si bomo vinsko klet, predstavili nam bodo njihovo delovanje, nato pa bomo imeli vodeno degustacijo več vzorcev vin.

Cena: 6,00 EUR / osebo – 5 vzorcev vin

Zatem se bomo odpeljali v center Semiča, kjer bodo v priznani gostilni Pezdirc za nas pripravili toplo malico (obara s prilogo).

Cena: 6,00 EUR / osebo

Streljaj od gostilne je Klet semiške penine Simonič. Sprejeli nas bodo v lepo urejenem degustacijskem prostoru in nas popeljali tudi v njihovo klet penin. Spoznali bomo način pridelave penin in kletarjenje. Po ogledu kleti bomo imeli vodeno degustacijo penin.

Cena: 5,00 EUR / osebo – 3 vzorci penin

Opomba: če želite pokušati več vrst penin: 3 penine+ zlata penina = 7,00 EUR / osebo ali 5 penin + zlata penina = 9,00 EUR / osebo.

Naslednji postanek bo namenjen ogledu največjega belokranjskega izvira Krupa, v bližini Semiča. Prijetno naravno okolje, smaragdno zelena barva izvira in reke Krupe poboža oko in dušo. Spoznali bomo ta prostor kot naravno dediščino Bele krajine.

Od tod se bomo odpeljali proti Metliki in se med potjo ustavili pri vasi Otok, kjer si bomo ogledali spomenik – avion, spomin na čase II. sv. vojne.

Pot bomo nadaljevali do Treh far. Znameniti romarski kompleks treh gotskih cerkva je res nekaj posebnega. Vstopili bomo v vse tri cerkve in poskušali izvedeti, kako in zakaj so nastale kar tri, ena zraven druge.

Naš naslednji cilj bo belokranjska vas Radovica. Vstopili bomo v prostore nekdanje osnovne šole in obiskali OŠ Brihtna glava.Prisostvovali bomo zanimivi šolski uri v učilnici, ki je urejena v stilu učilnic petdesetih -šestdesetih let prejšnjega stoletja. V času trajanja šolske ure bomo na duhovit, zanimiv in pester način spoznavali Belo krajino in to s pomočjo »stroge« tovarišice učiteljice, ki prisega na palico in ostale strokovne vzgojne prijeme. Na koncu šolske ure vsi učenci prejmejo IZPRIČEVALO kot dokaz, da so osvojili osnovno znanje o deželici med Gorjanci in reko Kolpo. Učiteljica bo ocenila tudi vaše vedenje (klečanje v kotu na koruzi ni izključeno). Idejo in scenarij za šolsko uro je prispeval Toni Gašperič.

Cena: 5,00 EUR / osebo

Po končani učni uri se bomo peš odpravili do bližnje Vinogradniško-turistične kmetije Bajuk, kjer bo že vse pripravljeno na naš prihod. Bogata in okusna pojedina – pozno kosilo nam bo dalo novih moči. Razkazali nam bodo tudi svoje vinske zaklade, pet metrov pod zemljo. Pokušina vin in belokranjska pogača v njihovi kleti je vključena v ceno.

Cena: 12,00 EUR / osebo – Kosilo: dve vrsti juhe, dve vrsti mesa, priloge, solata, sladica in pokušina vin v kleti z belokranjsko pogačo.

Opomba: če bi želeli odojka ali jagnje za kosilo, bo kosilo nekoliko dražje.

Tukaj bomo sklenili šopek oglednih točk tega dne in se vrnili proti domu.

Cena organizacije izleta: 1,50 EUR / osebo

Cena vodenja skupine: 120,00 EUR / skupino

Prevoz ni vključen v navedene cene!

Program sestavila:

Darja Zamida Pečavar, tur. vodnica Mobilni tel: 031 794 449, e-mail: stezice.moje@gmail.com

August 15 2019

OBVESTILO / VABILO

Spoštovani,

Ø  Vabimo vas, da se udeležite zagona društvenega klopotca, v soboto, 17.8.2019, ob 17 uri, na Vinjem vrhu ob naši brajdi.

Ø  Tudi letos bomo lahko 27.8.2019 preko ZDVD, obiskali sejem AGRA v Gornji Radgoni. Rok za prijave je petek, 16.8.2019. Zainteresirani pokličite Jožeta 041 633 162 ali Ladita 041 392 463.    

Ø  V sredo, 4.9.2019ob 17 uri, bo v kulturni dvorani občinske stavbe v Šmarjeti predavanje Priprava na trgatev, enologinje Ivanke Badovinac, ki ga organizira Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto.

Lepo pozdravljeni

UO Društvo vinogradnikov VV BC