Skip to content

O društvu vinogradnikov Vinji vrh-Bela cerkev

Dobrodošli na naših spletnih straneh

2024 = 20 let

Namen in cilj društva vinogradnikov

  1. društvo vinogradnikov strokovno usposablja člane v pridelavi in predelavi grozdja
  2. društvo vinogradnikov organizira strokovna predavanja, tečaje, izlete, oglede strokovnih razstav in vzornih vinogradnikov ter vinskih kleti
  3. organizira strokovne prikaze posameznih del, skrbi in naroča za svoje člane strokovno literaturo ter preko medijev usmerja in opozarja na pravilna in pravočasno opravljena dela
  4. prizadeva si za uveljavljanje slovesa vina, v ta namen organizira ocenjevanje vina svojih članov in za bolje ocenjena vina podeljuje odličja in priznanja po sprejetih določilih
  5. društvo vinogradnikov sodeluje na prireditvah in ocenjevanjih vin, ki jih prireja zveza Društev vinogradnikov Dolenjske in druga društva
  6. organom občine in Zvezi društev predlaga spremembe pri vinogradniški zakonodaji
  7. sodeluje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaji grozdja in vina
  8. v sodelovanju s turističnimi in drugimi zainteresiranimi organizacijami sodeluje v pospeševanju razvoja kmečkega turizma, oživljanju tradicionalnih šeg in navad ter prireja druge prireditve v okrilju razstav in drugih priložnosti,
  9. društvo vinogradnikov sodeluje pri organizaciji vinskih cest ter v sodelovanju z zainteresiranimi organizacijami v okrilju kmečkega turizma pri organiziranju prodaje vin,
 1.  
 1.  

STATUT društva vinogradnikov

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih(Ur. L. RS št. 60/95, 49/98, odl. US.: U-/-391/96 in 89/99) je ustanovni občni zbor Društva vinogradnikov Vinji Vrh-Bela Cerkev, z dne 13.03.2004 sprejel:

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VINJI VRH-BELA CERKEV

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo vinogradnikov Vinji Vrh-Bela Cerkev (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje v katero se združujejo fizične (v nadaljnjem besedilu člani), z namenom in ciljem uresničevanja interesov na področju pridelovanja, negovanja in prometa  cvička in ostalih vin s tega območja.

 1. člen

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejemajo organi društva.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež: BELA CERKEV 6  , 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE

Ime društva je: DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VINJI VRH-BELA CERKEV

Društvo ima svojo štampiljko in znak.

Znak društva je:

Oblikovan V, pod njim grozd kar predstavlja Vinji Vrh, pod tem pa napis:

»DRUŠTVO VINOGRADNIKOV VINJI VRH-BELA CERKEV«

Štampiljka društva je premera 32 mm okrogle oblike, ob zgornjem robu ima napis:

»DRUŠTVO VINOGRADNIKOV«,

v sredini znak društva in

spodaj po robu: »VINJI VRH-BELA CERKEV«

Društvo deluje na območju  Republike Slovenije in se lahko povezuje ter deluje tudi na območju EU.

 1. člen

Društvo se lahko združuje v ZVEZO DRUŠTEV VINOGRADNIKOV DOLENJSKE.

 1. člen

Društvo deluje javno in je zagotovljeno:

 • s tem, da so seje organov društva javne,
 • da so na seje društva vabljeni predstavniki javnih občil,
 • z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih občil,
 • s pošiljanjem vabil in gradiv,
 • s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva, tudi tako, da so vsi zapisniki organov društva dostopni vsem članom društva.

Za zagotavljanje javnosti dela društva ter za dajanje informacij je odgovoren predsednik  društva, oziroma oseba, ki jo zadolži upravni odbor društva.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA VINOGRADNIKOV

6. člen

Namen in cilji društva so, da:

 • usklajuje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj vinogradništva in vinarstva v kraju, regiji in Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:
 • sodeluje z organizacijami in inštitucijami, ki se strokovno ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom,
 • sodeluje z drugimi vinogradniškimi društvi in zvezami, tako doma kot v tujini,
 • seznanja svoje člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva.

Naloge društva:

Vse naloge se opravljajo po sprejetih srednjeročnih in letnih programih dela, kar je odvisno od materialnih in kadrovskih možnostih in so naslednje:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, seminarje za svoje člane
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva,
 • izvaja promocija vinogradništva in vinarstva, predvsem cvička PTP,
 • izvaja ocenjevanja vin, ter prireditve na območju kraja, občine, regije in države.

III.  ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme statut društva in  izrazi željo postati član društva.

Član društva je lahko tudi tujec, če stalno ali začasno prebiva v naši državi in če ima za to urejen status.

Članstvo je prostovoljno. Status člana se pridobi s podpisom posebne izjave o članstvu, ki se jo poda predsedniku društva ter z vpisom v knjigo članstva.

8. člen

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

9. člen

Častni član društva lahko postane redni ali nekdanji član društva ali organizacija (klub, podjetje, obrtnik, itn.), ki ima velike zasluge v delovanju in razvoju društva in širše. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

Častni član, ki ni član društva nima pravice odločanja.

10. člen

Pravice članov društva so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu društva in sprejemanju delovnih programov društva,
 • da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,
 • da so informirani o delu društva,
 • da dajejo predloge in pobude organom društva za konkretne akcije in nadaljnji razvoj društva,
 • da so upravičeni do ugodnosti, ki jih imajo člani društva,
 • da za uspešno delo in prizadevanje prejmejo pohvale in priznanja,
 • da so deležni vzgoje in izobraževanja.

11. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da volijo in sprejmejo naloge v organih društva, če so izvoljeni ali imenovani,
 • da sodelujejo v akcijah društva,
 • da spoštujejo ta pravila in sklepe organov društva,
 • da s prizadevanje in zgledom krepijo in po svojih močeh pripomorejo k izvajanju programskih načel in nalog društva,
 • da se usposabljajo in svoje izkušnje in znanje prenašajo na mlajše člane in druge,
 • da z objekti in drugimi sredstvi društva ravnajo skrbno in preudarno,
 • da redno plačujejo članarino.

12. člen

Za svoje delo v društvu in organih društva člani ne prejemajo plačila. Izjemoma so lahko nagrajeni ob zelo pomembnem dosežku ali požrtvovalnem dejanju. O tem odloči upravni odbor društva.

Nagrade in nadomestila za delo ter povračila za poškodovano opremo ureja poseben pravilnik.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja društva.

14. člen

Član lahko izstopi iz društva prostovoljno. Upravnemu odboru poda o tem pisno izjavo.

15. člen

Črta se član, ki v zadnjih dveh letih ni poravnal članarine. Črta ga upravni odbor.

IV. ORGANIZIRANOST DRUŠTVA VINOGRADNIKOV

16. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Disciplinska komisija

17. člen

Občni zbor

Najvišji organ društva je občni zbor.

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor lahko po potrebi za svoje delo ustanovi aktive ali odbore za posamezen naloge in aktivnosti.

18. člen

Občni zbor je lahko redni ali pa izredni

Redni občni zbor se skliče enkrat letno, izredni pa po potrebi.

19. člen

Občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor pa skliče, kadar to zahteva več kot tretjina članov društva, upravni odbor ali nadzorni odbor. Če po preteku 30 dni od zahteve predsednik ne skliče občni zbor, jo skliče predlagatelj.

Sklic občnega zbora mora biti z dnevnim redom objavljen najmanj sedem dni pred dnevom za katerega je sklican.

20. člen

Občnemu zboru lahko prisostvujejo povabljeni gosti, vendar brez pravic odločanja.

21. člen

Pristojnosti občnega zbora:

 • Sprejema pravila društva in druge splošne akte,
 • sprejema delovni program društva,
 • sprejema vsakoletni finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
 • razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje in razvoj društva,
 • podeljuje naziv »častni član društva«.

22. člen

Volitve organov društva so praviloma javne, občni zbor pa lahko sprejeme sklep, da so tajne.

23. člen

Občni zbor lahko sklepa in odloča veljavno, če je navzočih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem roku občni zbor ni sklepčen, se pričetek odloži za 30 min,. nakar sklepa veljavno, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Občni zbor sklepa z večino glasov navzočih članov.

24. člen

Pričetek občnega zbora naznani predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg delovnega predsedstva izvoli občni zbor še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo.

25. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovatelja zapisnika.

26. člen

Upravni odbor društva vinogradnikov

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, vodi delo društva med občnima zboroma in izvršuje njegove sklepe.

Sestaja se enkrat mesečno, po potrebi pa tudi pogosteje.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

27. člen

Upravni odbor šteje 12 članov lahko tudi več – največ dvajset, sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in izvoljeni člani društva. Voli jih občni zbor.

28. člen

Člani upravnega odbora se volijo za dobo štirih let z možnostjo ponovitve mandata.

29. člen

Upravni odbor izvršuje sklepe občnega zbora in upravlja društvo neposredno in preko posameznih sekcij. Sekcije so metode dela društva organiziranje po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

30. člen

Upravni odbor društva vinogradnikov:

 • Izvršuje sklepe občnega zbora ter sprejema akte, ki niso v pristojnosti občnega zbora,
 • poroča o svojem delu občnemu zboru,
 • pripravlja predlog vsakoletnega finančnega načrta in zaključnega računa,
 • pripravlja predloge delovnih programov,
 • pripravlja predloge dnevnih redov in gradiva za občni zbor,
 • sklepa o poročilih posameznih sekcij,
 • sestavlja letni koledar dela,
 • ocenjuje posamezne akcije,
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje in druga sredstva društva,
 • skrbi za nepremičnine društva,
 • vodi evidenco članov društva,
 • pripravlja predloge za pohvale in priznanja,
 • odloča o drugih zadevah društva.

31. člen

Seje upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotnih vsaj polovica članov.

Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov.

Seje upravnega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva ali tajnik.

32. člen

Nadzorni odbor društva vinogradnikov:

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti ob enem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

33. člen

Disciplinska komisija društva vinogradnikov:

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

34. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • Kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

35. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • Opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ.

36. člen

Predsednik društva vinogradnikov

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnem odboru.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

37. člen

Tajnik društva društva vinogradnikov

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V primeru odsotnosti predsednika ga v predsedniških funkcijah nadomešča.

Če celotnega dela za društvo ne morejo opraviti izvoljeni organi društva, lahko na predlog predsednika društva upravni odbor društva organizira posebno strokovno službo.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

38. člen

Dohodki društva so:

 • Članarina,
 • dohodki od prireditev,
 • dotacije in sredstva, ki jih za uresničevanje programskih načel društva daje občina, delovne organizacije in zasebniki,
 • sredstva, ki jih za uresničevanje programskih načel društva dajejo fizične in pravne osebe,
 • dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja društvo,
 • dohodki od lastne dejavnosti,
 • darila in volila,
 • drugi dohodki.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvarja presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njene člane je nična.

39. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki jo sprejeme občni zbor.

Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

40. člen

Premoženje društva in finančna sredstva, ki jih društvo neposredno upravlja, sta materialni osnovi za izvajanje programskih načel društva.

41. člen

Materialno in finančno poslovanje društva mora biti vodeno po pravilniku o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje pravne osebe oz. z računovodskimi standardi za društvo.

Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

42. člen

Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa.

Blagajnik društva vodi finančno poslovanje pod računovodskimi standardi za društvo.

O finančnem poslovanju in sredstvih vodi blagajnik vso potrebno dokumentacijo.

Blagajnik o finančnem poslovanju tekoče poroča upravnemu odboru, ob zaključku leta pa za občni zbor pripravi celovito finančno poročilo.

43. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik upravnega odbora.

Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

44. člen

Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana društva, da vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo.

 1. VI.                            JAVNOST DELA

45. člen

Javnost dela je zagotovljena s tem, da so občni zbori in seje upravnega odbora dostopni vsem članom in državljanom, ki se želijo seznaniti z delom društva in njegovimi akcijami.

46. člen

Društvo obvešča javnost o svojem delu preko glasil in preko javnih medijev.

47. člen

Javnost je lahko izključena pri obravnavanju posameznih vprašanj ali podatkov, ki jih organ, ki jih obravnava označi kot poslovno tajnost.

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

48. člen

Člani društva in izvoljeni člani v posameznih organih so za nespoštovanje teh pravil in sklepov organov društva odgovorni predvsem moralno, disciplinsko, za povzročeno škodo pa materialno.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

49. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora z 2/3 večino navzočih članov
 • z odločbo pristojnega organa
 • če se število članov zmanjša pod deset

Ob prenehanju društva se sredstva s sklepom društva prenesejo na društvo, ki je po dejavnosti sorodno, v primeru, da takega društva ni se sredstva prenesejo na lokalno oziroma krajevno skupnost.

50. člen

Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 13.03.2004 in začnejo veljati takoj, uporabljati pa se smejo, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.

PREDSEDNIK DRUŠTVA                                                                                                                                                                   Jože KOŠAK

OBČNI ZBOR

Najvišji organ društva je občni zbor.

    UPRAVNI ODBOR    
IME IN PRIIMEK NAZIV TELEFON EMAIL KOMENTAR
Jože Košak Predsednik    joze.kosak@siol.net  
Franci Hribar Podpredsednik 041/575-449    
Klemen Kirn Tajnik      
Elizabeta Pavlin Blagajničarka 031/629-371    
         
Ciril Keremc Član 041/654-907    
Drago Košak Član 040/700-313 drago.kosak@novomesto.si  
 Borsan Marko Član      
Jože Tomšič Član   joze.tomsic40@gmail.com  
Vladimir Turk Član 041/392-463  
Stane Bunšek Član 041/487-561    
Ivan Ambrožič Član 041/987-095    

 

 

    STROKOVNA SVETOVALKA    
IME IN PRIIMEK NAZIV TELEFON EMAIL KOMENTAR
Anica Turk Svetovalka 041/717-830    

 

 

    NADZORNI ODBOR    
IME IN PRIIMEK NAZIV TELEFON EMAIL KOMENTAR
Vinko Bobič Predsednik 041/722-747    
Jože Vidic Član 041/795-806    
Alojz Pajek Član 031/366-430    

 

 

    DISCIPLINSKA KOMISIJA    
IME IN PRIIMEK NAZIV TELEFON EMAIL KOMENTAR
Tone Turk Predsednik 031/862-951    
Tone Bele Član 041/519-323    
Milan Šketel Član 031/392-461