Skip to content

OSKRBA VINOGRADOV SPOMLADI

Zelena dela:
Pred dobrim mesecem je spomladanska pozeba na širokem območju v posavskih vinogradih
uničila vse zelene poganjke in tako spravila trte v stanje ponovnega brstenja in razraščanja mladih
poganjkov na rodnem in starem lesu. Od samo kondicije in stanja založnih snovi v trsu in razvitosti
nadomestnih in spečih oči, je odvisno koliko mladik je v tem času že odgnalo in zraslo. Prihajamo
v obdobje, ki je v razvoju grozdja in mladik ključno. V tem času je potrebno zagotovit dovolj
svetlobe za nadaljnji razvoj listov, mladik in nenazadnje tudi grozdja. Razlike med trsi lahko
opazimo in z zelenimi deli bomo na trsu izbrali mladike, ki nosijo kabrnke. Samo s primerno
razporeditvijo mladik po celotnem rodnem lesu poskrbino, da bosta rast in razvoj nemotena in
kakovost grozdja v jeseni optimalna glede na razmere, ki bodo krojile rast med vegetacijo. Z
zelenimi deli bomo karseda zmanjšali razlike v rasti mladik med posameznimi trsi in vplivali na
enakomernejše cvetenje, ki je potrebno za sočasno dozorevanje grozdja v jeseni in s tem čim manj
razpotegnjeno trgatev.

Gnojenje:
Vsaka košnja še posebej mulčenje predstavlja gnojenje trsu. V vinogradih, kjer beležimo lepo
število novih mladik z grozdjem svetujemo malo dognojiti z mineralnim dušikom do 40kg čistega
N/ha. V vsakem primeru, kjer trava zelo močno raste, razmislite in po potrebi zmanjšajte odmerek
gnojenja, ali ga tudi povsem opustite. Znano je, da je znatno večja verjetnost razvoja vseh bolezni
v bujnejše rastočem vinogradu, zato je zaščita pred boleznimi seveda dražja in tudi delovno
intenzivnejša. Prevelika in pretirana rast, ki je povzročena z pretiranim gnojenjem škodljivo vpliva
na kakovost grozdja in življenjsko dobo nasada.

Zaščita:
V letošnji pomladi je bilo do sedaj vreme neugodno za razvoj peronospore, obratno pa prav ugodna
za razvoj oidija. Zaščito izvajajte karseda po navodilih službe za varstvo rastlin, kjer so vam dovolj
pogosto na voljo nasveti.
Hkrati vas obveščamo, da bo potrebno takoj po končanem cvetenju tudi zaščititi trse pred
ameriškim škržatkom, ki prenaša nevarno karantensko bolezen zlato trsno rumenico.
Zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi je poleg odstranjevanja okuženih trt
ključni ukrep za preprečevaje širjenja zlate trsne rumenice.


Pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 nimajo več dovoljenja za
zatiranje ameriškega škržatka!

Zatiranje ameriškega škržatka se opravi šele takrat, ko je trta povsem odcvetela in je v skladu s
Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št.
48/14, 49/16 in 8/17) obvezno:
v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate
trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj
eno tretiranje, v ekoloških vinogradih pa od 2 do 3 tretiranja, v matičnih vinogradih, matičnjakih
in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.
Natančnejše roke zatiranja za posamezna območja v Posavju napove Javna služba zdravstvenega
varstva rastlin Novo Mesto. Obvestila so objavljena na spletni straneh:

 • KGZ-NM: http://www.kmetijskizavod-nm.si/
  -Agrometeorološkega portala Slovenije http://aqromet.mkqp.qov.si/pp/ mogoče pa jih je naročiti tudi
  po elektronski pošti ali poslušati na telefonskem odzivniku.
  Okvirni termini za zatiranje ameriškega škržatka in pripravki so navedeni v preglednici 1,
  natančnejše roke pa napove kot napisano zgoraj Javna služba zdravstvenega varstva rastlin.

Preglednica 1:

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenem območju in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje / Termin Fenološka faza razvoja trte Razvojni stadij ameriškega škržatka Pripravek Opombe
1 . tretiranje: sredina junija do konca junija Po končanem cvetenju BBCH 69 Ličinke 1.1— 1-3 (2- 4 tedne po začetku izleganja) Mospilan 20 SG Sivanto prime Decis EC Po končanem cvetenju vinske trte! Prednost dajemo pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki imata sistemično delovanje. Sredstva Mospilan 20 SG, Sivanto prime in Decis 2,5 EC lahko v eni rastni dobi uporabimo le 1 -krat
 • Sajenje novih nasadov in prestrukturiranje nasadov
  ODDAJA VLOG IN IZJAV je (v skladu s 7. odstavkom 5. člena in 1. odst. 7. člena Uredbe o izvajanju
  podpornega programa v vinskem sektorju) je možna samo v elektronski obliki. Vloge in izjave,
  poslane po pošti, bodo zavržene.
  Prosimo, da tisti vinogradniki, katerim ste pri pregledu zemljišč za napravo novih vinogradov ali
  prestrukturiranje starih vinogradov in posaditev novih vinogradov na Vlogi za izdajo dovoljenja za
  zasaditev na lokalno UE pod točko 2. obkrožili terase DA, JE POTREBNO pridobiti odločbo o Uvedbi
  zahtevne agromelioracije in tako oddati vlogo za Uvedbo zahtevne agromelioracije tako za napravo,
  kakor za razgradnjo teras. Za več informacij pokličite ali pošljite e-pošto.
  NA KRATKO:
 • -vloga za dovoljenje za zasaditev (celo leto na UE); potrebna pred oddajo vloge za sredstva na ARSKTRP
  -vloga za sredstva od 1.4.-15.6. v letu pred sajenjem- (prestrukturirani vinogradi),
 • za NOVE vinograde kandidirati na razpis pod ukrepi 4.1 8razpis bo predvidoma poleti),
  -elektronski vnos izjave o posaditvi oz. zahtevka za sredstva (pooblastilo svetovalcu za vsako stranko)
  Vsem dovoljenja
  NOVO NOVO:
 • Obvestilo o Prestrukturiranje vinogradov-podaljšanje veljavnosti dovoljenj za zasaditev
  vinske trte.
  Dne 4.5.2020 je bila v Uradnem list EK , L140/46 objavljena IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU)
  2020/601 z dne 30. aprila 2020 o nujnih ukrepih, ki odstopajo od členov 62 in 66 Uredbe (EU) št.
  1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede veljavnosti dovoljenj za zasaditev vinske trte in
  izkrčitve pri predvideni ponovni zasaditvi, ki v svojem 1. členu določa:
  Podaljšanje veljavnosti dovoljenj za ponovno zasaditev vinske trte, ki so prenehala ali bi prenehala
  veljati v letu 2020.
 • Dovoljenja prenehajo veljati šele 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, to
  je 4.5.2021.
 • Jernej MARTINČIČ, univ. dipl. inž. kmet.
 • Svetovalec specialist za vinogradništvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Šmihelska 14
SI-8000 Novo mesto
Tel.: +386 (0)7 373 05 72; Fax: +386 (0)7 373 05 90
E-pošta: jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si

E-naslov: www.kmetijskizavod-nm.si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close